" ขอแสดงความยินดี "
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เนติศุภลักษณ์ อ.3 ได้รับเหรียญทอง 2.เด็กหญิงกัญญาภัค รัฐประเสริฐ ได้รับเหรียญเงิน 
3.เด็กหญิงปวริศา เสนทองแก้ว ได้รับเหรียญเงิน 4.เด็กหญิงภัคศรัณย์ แสงขวัญ ได้รับเหรียญเงิน
5.เด็กหญิงแพรววนิต ลาดประเสริฐ ได้รับเหรียญทองแดง 6.เด็กชายคั่น มิฮาระ ได้รับเหรียญทองแดง
7.เด็กชายภัทร์นรินทร์ ชินวัฒนโชติ ได้รับเหรียญทองแดง 8.เด็กชายเรน มิฮาระ ได้รับเหรียญทองแดง
9.เด็กชายธนพนธ์ ขาวเดช ได้รับเหรียญทองแดง