ติดต่อผู้บริหารได้ทุกวัน โทร. 0-2965-2880, 08-1644-8855,08-9170-8900,08-1318-8877 อีเมล์เพื่อติดต่อกับเรา : borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com
นโยบาย
หน้าแรกระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่หลักสูตรติดต่อเรา
                 
 
           
             
             
             
             
             
 
     
                                      โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒ ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีอาจารย์ใหญ่ คือ ผศ.มาลินี สุวรรณ
     
                              (อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รร.สาธิตจุฬาฯ) ดำเนินการสอนรูปแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child center)
     
                              ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีคณะครูอาจารย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาทางด้านปฐมวัยโดยตรง
     
                              และพร้อมที่จะเข้าใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (3เดือน – 6ขวบ) ทั้งในด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
     
                                         การพัฒนาของเด็กปฐมวัย จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวและครูที่โรงเรียน ที่มีความเข้าใจเด็ก
     
                              อย่างแท้จริง ทางโรงเรียนจึงได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
     
                              ร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนอนุบาลบวรพรรณมีความพร้อมและเข้าใจดียิ่งสำหรับพัฒนาการ
     
                              ของเด็กปฐมวัยดังกล่าว จึงได้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมทั้งด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและด้านวิชาการ
     
                              มีการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา เน้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าศึกษาต่อ
     
                              ในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจสูงสุด เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้าน IQ และ
     
                              EQ เพื่อให้เติบโตขึ้นเต็มตามศักยภาพ
                                       
     
     
     
     
     
     
                           
     
        
     
     
     
     
     
     
     
                                       
                    
       
       
       
       
       
       
       
     
พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
 
     
ประธานโรงเรียน
 
             
                   
     
     
     
     
     
     
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี สุวรรณ
                           
     
ผู้อำนวยการโรงเรียน
                           
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
 
     
ผู้รับใบอนุญาต