ติดต่อผู้บริหารได้ทุกวัน โทร.0-2965-2880, 08-1644-8855,08-9170-8900,08-1318-8877 อีเมล์เพื่อติดต่อกับเรา :borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com
ระเบียบการ
หน้าแรกระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่หลักสูตรติดต่อเรา
                                       
                   
           
                                       
   
ปีการศึกษา 2562
                       
                                       
 
เตรียมอนุบาล เกิดตั้งแต่ 1 มิ.ย 59 - พ.ค 60
   
สำเนาทะเบียนบ้าน ( เด็ก และผู้ปกครอง )
 
 
อนุบาล 1 เกิดตั้งแต่ 1 มิ.ย 58 - พ.ค 57
   
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
อนุบาล 2 เกิดตั้งแต่ 1 มิ.ย 57 - พ.ค 56
   
สำเนาสูติบัตร
 
 
อนุบาล 3 เกิดตั้งแต่ 1 มิ.ย 56 - พ.ค 55
   
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
                             
                     
   
เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 15.00 น.
         
   
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
         
                             
                                 
                             
                             
                                   
 
ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.  และรับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
       
 
ผู้ปกครองหรือผู้มารับคนอื่นๆ จะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนแก่ครู และเซ็นชื่อรับ - ทุกครั้ง
       
 
กรณีผู้ปกครองให้ผู้อื่นมารับนักเรียนแทน กรุณาโทรศัพท์แจ้งทางโรงเรียนก่อน และโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
 
   
ผู้มารับ พร้อมบัตรรับนักเรียนด้วยทุกครั้ง
       
 
ทางโรงเรียนมีรถตู้ปรับอากาศบริการรับ - ส่งนักเรียน โดยมีครูหรือพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
       
   
(ค่ารถคิดตามระยะทาง)
       
                                       
                                 
 
10.00 น. ดื่มนม
           
 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและผลไม้
           
 
14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
           
                                       
                     
                     
                     
 
นักเรียนที่ป่วย จะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย
 
นักเรียนที่ป่วยเป็นโรคติดต่อจะต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ
 
นักเรียนที่มีอาการป่วยทางโรงเรียนจะแยกไปยังห้องพยาบาล
   
       
                                       
                                   
   
โรงเรียนมีห้องเรียนดนตรี - นาฏศิลป์ สอนรำไทย บัลเลต์ Dance for kid เทควันโด
 
   
คอมพิวเตอร์ English Adventure
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
   
 
   
 
ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2 ขวบ - 3 ขวบ) :
     
   
แบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท
         
   
         
 
ชั้นอนุบาล1-3 (อายุ 3 ขวบ - 6 ขวบ)
         
   
รายเทอม เทอมละ 26,500 /4เดือนครึ่ง
         
   
         
 
... ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน เทอมละ 1,500 บาท …
               
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
เครื่องแบบนักเรียน และเครื่องใช้ จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า 3,000 บาท ประกอบด้วย
         
   
- ชุดนักเรียน 3 ชุด
- ชุดนอน 1 ชุด
         
   
- ชุดพละ 1 ชุด
- เสื้อกันเปื้อน
         
   
- กระเป๋านักเรียน
- เบาะนอน
         
   
- แก้วน้ำ
- ผ้าห่ม
         
   
         
 
ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท (คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี)
         
   
         
                             
                             
   
ทดลองเรียนฟรี 3 วัน สำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน