Welcome to Bowornpan Kindergarten School 2
ติดต่อผู้บริหารได้ทุกวัน โทร.0-2965-2880, 08-1644-8855,08-9170-8900,08-1318-8877 อีเมล์เพื่อติดต่อกับเรา :borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com
นโยบาย
หน้าแรกระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่หลักสูตรติดต่อเรา
                 
 

           
             
             
             
             
             
     
                  
     
     
     
                         เรียน     ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
                                         จดหมายฉบับนี้ ส่งมาจากโรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒ ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาล มีชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
     
                           ชั้นอนุบาล 3 เนอร์สเซอรี่ บริหารงานโดย ผศ.มาลินี  สุวรรณ อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สาธิตจุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยเป็น
     
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนและดร.บวรพรรณ     รัฐประเสริฐ ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบันฑิต การบริหารการพัฒนาด้านการบริหาร
     
                           การศึกษาและทำวิจัยเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยตรงและเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน  โรงเรียนเน้นภาษาอังกฤษ   Mini
     
                          English Program (MEP) ได้จัดการพัฒนาสมองที่ต้องเน้นพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้าน
     
                           สติปัญญาพร้อมๆกันไปโดยใช้หลัก“Thinking Methods”:Critical  Thinking,Problem  Solving  Thinking,Strategic
     
                           Thinking,Creative Thinking,Futuristic Thinking.  เป็นแนวทางให้เด็กคิดและตอบคำถามด้วยการใช้ความคิด
     
                          ของตนเองบ่อยๆ ตลอดจนเติบโตจบการเรียนระดับอนุบาลได้เรียนต่อในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
     
                          ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนขอสรุปจุดเด่นเพื่อดูแลบุตรหลานของท่านดังนี้ คือ
                                       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                       
                                              โรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถ้าท่านจะแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียน โดยท่านผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวัน
                                เวลาราชการ โรงเรียนยินดีที่จะร่วมมือกับท่านผู้ปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของท่าน ในการที่จะสร้างรากฐานที่ดีมี
     

                         คุณภาพ เพื่อให้ลูกหลานของท่านได้มีความพร้อมอย่างดีที่สุด ที่จะก้าวต่อไปในอนาคต

         

ขอบพระคุณทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

                   
                                       
                                       
     
                                       
                    
       
       
       
       
       
       
       
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี สุวรรณ
 
     
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
             
                   
     
     
     
     
     
     
     
     
ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
                           
     
ผู้รับใบอนุญาต
                           
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
นายบวรศักย์ รัฐประเสริฐ
 
     
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน
 
             
                                       
     
 
       
       
       
       
       
       
       
     
นายบวรสิทธิ์ รัฐประเสริฐ
 
     
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน
 
     
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
 
 
   
   
   
   
   
                                       
                                       
     
   
                                       
1