ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒
โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒  Mini English Program (MEP)
ติดต่อผู้บริหารได้ทุกวัน โทร.0-2965-2880,08-9170-8900,064-1860217 อีเมล์เพื่อติดต่อกับเรา : borwornpunschool@yahoo.com, borwornpun_r@yahoo.com  
ยินดี ต้อนรับ
ระเบียบการนโยบายอาคารสถานที่Academicf
  รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
                     
 
 
   
   
   
   
                     
 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ๒
ได้รับการประเมินจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ 
 
** ดีมาก ** อย่างต่อเนื่อง 
 
                     
   
 
     
     
     
     
       
   จังหวัดนนทบุรีได้ประกาศเกียรติคุณ
 
เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่
 
ดำเนินการได้มาตรฐานตามกฎ
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
 
ความมั่นคงของมนุษย
 
                   
   
 
     
     
     
     
                   
 
การประปานครหลวงได้ผ่านการ
 
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
 
"น้ำประปาดื่มได้" ให้กับโรงเรียน
 
อนุบาลบวรพรรณ ๒
                   
   
 
     
     
     
     
                   
 
โล่เกียรติคุณสถานศึกษาเอกชน
 
นนทบุรีจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 
 
 
  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  
  วันสงกรานต์  
  แข่งขันเทควันโด  
  วันพ่อแห่งชาติ  
  วันลอยกระทง  
  วันแม่แห่งชาติ  
  กิจกรรม KFC  
   
     
     
     
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     

   * ข่าวประชาสัมพันธ์     ได้รับรางวัล ดีเด่น"   เครื่องผลิตโอโซน อีโคโนวัตต์

   นักเรียนที่สอบเข้า ป.1

โรงเรียนที่นักเรียนสอบ ป.1ได้
ร.ร.สาธิตเกษตรฯ
ร.ร.สาธิตจุฬาฯ
ร.ร.สาธิตประสานมิตร
ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา
ร.ร.ราชินีบน
ร.ร.ราชวินิต
ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน
ร.ร.เซนต์คาเบรียล
ร.ร.โยนออฟอาร์ค
ร.ร.เซนต์ฟรัง
ร.ร.ประชานิเวศน์
ร.ร.ชลประทาน
 
เดือน กันยายน 58
เดือน พฤศจิกายน 58
เดือน ธันวาคม 58
 
 
 
 
ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านความปลอดภัย